Huishoudelijk Reglement

 

Huishoudelijk reglement Harmonie Erica

Opleiding

artikel 1

Het behoort tot de taken van het bestuur de muzikale opleiding van de leden zo goed mogelijk te bevorderen. Deze taak kan onder meer worden uitgeoefend door:

 1. het onderhouden van een goed contact met de muziekschool die de opleiding van de (aspirant)leden verzorgt;
 2. het bevorderen van goede opleidingsmogelijkheden voor leerlingen voor een gunstige prijs;
 3. het in stand houden van een leerlingenorkest waar leden de vaardigheden kunnen opdoen die nodig zijn om tot het harmonieorkest te kunnen toetreden;
 4. het aanstellen van een kundig dirigent van het harmonieorkest en het leerlingenorkest.
 5. Om als gewoon lid van de vereniging te worden toegelaten dient men de leeftijd van 15 (vijftien) jaar te hebben bereikt;
 6. om als muzikant tot het leerlingenorkest te worden toegelaten dient men naar het oordeel van de dirigent van het leerlingenorkest voldoende muzikale basisvaardigheden te hebben, als richtlijn geldt hier diploma A. Toelating vindt altijd plaats in samenspraak met het bestuur;
 7. om als muzikant tot het harmonieorkest te worden toegelaten dient men naar het oordeel van de dirigent van het harmonieorkest voldoende muzikale vaardigheden te hebben, als richtlijn geldt hier diploma B. Toelating vindt altijd plaats in samenspraak met het bestuur en de dirigent van het leerlingenorkest;
 8. het is mogelijk om muzikant te zijn in het leerlingenorkest en in het harmonieorkest.

Toelatingseisen voor gewone leden

artikel 2

Instrumenten, uniformen

artikel 3

Een ieder die eigendommen van de vereniging, zoals instrumenten en uniformen, in bruikleen ontvangt verplicht zich:

 1. de in bruikleen verstrekte zaken met de meeste zorg te zullen behandelen;
 2. bij beëindiging van het lidmaatschap alle eigendommen van de vereniging uit eigen beweging in te leveren (het uniform gestoomd);
 3. de eigendommen van de verenigingen binnen twee weken in te leveren indien het bestuur daar om vraagt;
 4. de eigendommen van de verenigingen niet voor andere doeleinden dan ten behoeve van de vereniging te zullen gebruiken, te doen of laten gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur;
 5. noodzakelijk onderhoud zo spoedig mogelijk te melden bij het bestuur, of de door het bestuur aangestelde beheerder;
 6. in geval van beschadiging, vernieling of vermissing de schade c.q. de waarde te vergoeden indien de schade, vernieling of vermissing veroorzaakt is door schuld of nalatigheid van het lid.

artikel 4

Leden die een eigen instrument bezitten mogen dit bespelen in het orkest indien het instrument naar het oordeel van de dirigent voldoende kwaliteit heeft. Het reguliere onderhoud van deze instrumenten kan mede voor rekening van de vereniging zijn na voorafgaand overleg met het bestuur en de door het bestuur aangestelde instrumentenbeheerder. Als richtlijn zal de vereniging het deel van het onderhoud van het instrument voor haar rekening nemen waarvoor het instrument voor de vereniging is gebruikt. Het bedrag van dit onderhoud moet in overeenstemming zijn met het onderhoudsbedrag van een voor het orkest normaal instrument.

Muziekbeoefening

artikel 5

Overal waar in dit reglement sprake is van dirigent wordt de betrokken dirigent van het leerlingenorkest dan wel het harmonieorkest bedoeld. De muzikale leiding van de orkesten berust bij de dirigent. De dirigenten worden aangesteld, en indien nodig geschorst of ontslagen door het bestuur.

artikel 6

 1. Indien mogelijk zal eens per week, bij voorkeur op een vaste avond, onder leiding van de dirigent een repetitie worden gehouden. Indien nodig zullen er in overleg tussen de dirigent en het bestuur extra repetities worden gehouden;
 2. De leden zijn verplicht de aanwijzingen en instructies van de dirigent op te volgen;
 3. De leden zijn verplicht om zowel aan de repetities als aan de uitvoeringen en optredens deel te nemen. In geval van verhindering dienen zij dit vooraf, onder opgave van redenen aan het bestuur te melden;
 4. een lid kan binnen het orkest alleen een instrument gaan bespelen indien dit (naar oordeel van de dirigent en het bestuur) past binnen de balans van het orkest. Het is zeer gewenst dat wensen tot het bespelen van een (ander) instrument zo vroeg mogelijk kenbaar gemaakt worden.

artikel 7

De dirigent bepaalt welke partij ieder lid zal uitvoeren. De dirigent bevordert een juiste uitvoering van die partij door te oefenen tijdens repetities en het stimuleren van thuis oefenen. Indien naar het oordeel van de dirigent een lid zich onvoldoende heeft voorbereid, kan het betrokken lid in overleg met het bestuur het recht op deelname aan een uitvoering of optreden worden ontnomen.

artikel 8

De vereniging kent een muziekcommissie.

 1. Leden van de muziekcommissie zijn musicerende leden van de vereniging en worden voor onbepaalde tijd benoemd door het bestuur. Leden van deze commissie kunnen op ieder moment op eigen verzoek of door het bestuur worden ontheven van hun taken als lid van de muziekcommissie. Het bestuur streeft naar een zo goed mogelijk afspiegeling van het harmonieorkest in de muziekcommissie;
 2. de dirigenten zijn automatisch lid van de muziekcommissie;
 3. om goede contacten tussen het bestuur en de muziekcommissie te garanderen is minstens een van de leden van de muziekcommissie een bestuurslid;
 4. de muziekcommissie stelt binnen het gestelde budget de aan te schaffen muziekwerken vast;
 5. de muziekcommissie stelt vast welke stukken in het repertoire worden opgenomen. De dirigent kan op basis van de moeilijkheidsgraad of bezetting van het orkest de keuze van stukken blokkeren;
 6. de muziekcommissie stelt vast welke stukken bij een optreden worden uitgevoerd. De dirigent kan op basis van kwaliteit van beheersing door het orkest de uitvoering van stukken blokkeren.

Overige verplichtingen van de leden

artikel 9

Ter versterking van de kas kan de vereniging bepaalde acties organiseren. De leden zijn verplicht medewerking te verlenen aan de door het bestuur vastgestelde acties.

Bestuur

artikel 10

De voorzitter waakt in het bijzonder over de belangen van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen van de vereniging. Hij zorgt dat de statuten en dit huishoudelijk reglement stipt worden nageleefd. De voorzitter is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle door de vereniging genomen besluiten.

artikel 11

De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie van de vereniging. Hij ontvangt inkomende stukken en ondertekent uitgaande stukken namens de vereniging. Tevens stelt de secretaris notulen op van de vergaderingen van de vereniging, stelt hij een jaarverslag op, beheert hij het archief van de vereniging en verricht verder alle werkzaamheden die tot zijn functie behoren.

artikel 12

De penningmeester ontvangt en beheert alle gelden van de vereniging.

 1. Uitgaven boven de 200 euro worden alleen gedaan na overeenstemming tussen de voorzitter en de penningmeester. Uitgaven boven de 500 euro worden alleen gedaan na overeenstemming binnen het bestuur. Uitgaven kleiner dan 200 euro kunnen door ieder van de bestuursleden worden gedaan. Alle uitgaven moeten passen binnen de begroting.
 2. Zo vaak het bestuur dit vraagt brengt de penningmeester verslag uit van de financiële situatie van de vereniging.
 3. De penningmeester stelt een jaarrekening op en legt hiermee verantwoording af aan de ALV. De ALV is de in de statuten bedoelde algemene leden vergadering die minstens eens per jaar gehouden wordt. De penningmeester legt de jaarrekening voor de ALV ter controle voor aan een door de ALV benoemde kascommissie. Deze kascommissie bestaat uit minstens twee leden van de vereniging.

artikel 13

De leden van het bestuur worden door de ALV gekozen uit de leden van de vereniging. Alle leden van het bestuur treden volgens een vast schema bij toerbuurt af. Bestuursleden kunnen zich direct herkiesbaar stellen.

artikel 14

Indien het bestuur dit wenst kan het bestuur beheerders aanstellen voor zaken als instrumenten, uniformen en bladmuziek. Deze beheerders zijn leden van de vereniging en worden voor onbepaalde tijd aangesteld. Het bestuur bepaalt de taken, verantwoordelijkheden en rechten van deze beheerders. Elke beheerder kan op eigen verzoek of door het bestuur van zijn taken worden ontheven.

artikel 15

Het bestuur kan nadere regels opstellen ter invulling van de regels zoals gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

artikel 16

In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement en de nadere regels zoals bedoeld in artikel 15 niet voorzien, beslist het bestuur.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 19 mei 2006.

Plaats een reactie