Verslag overleg toekomstvisie Harmonie Erica

Verslag overleg Toekomstvisie Harmonie Erica

d.d. maandag 28 februari 2011.

Aanwezig: Peter Leenders, Jos Doumen, Pieter Koopman, Mieke Rijzewijk en Mia Broekmans.

Afwezig: Inge Willems.

1. Opening en welkom.

Peter heet allen van harte welkom. Er is een afmelding van Inge.

Peter kan melden dat Mike van Haare zich kandidaat wil stellen als bestuurslid. Hartstikke mooi! Peter vraagt hem of Mike, bij wijze van introductie, de eerstvolgende bestuursvergadering als toehoorder aanwezig wil zijn.

2. Verslag 8 februari 2010.

We nemen het verslag door a.d.h.v. de afspraken die vermeld staan.

P.2: Serenades.

Afspraak: Mieke maakt een opzetje van het “reglement” voor serenades voor op de website.

P.2: Aanwezigheid bij serenades.

De aanwezigheid van de leden bij serenades en repetities is zeer gewenst. Van groot belang is dat diegenen die niet aanwezig kunnen zijn zich tijdig afmelden. Mieke houdt hiervan een schema bij, en spreekt de leden er op aan indien nodig.

P.3: Website.

Is gereed. Komen regelmatig nieuwe dingen bij. Verbeterpunten zijn altijd welkom.

P.3: Muziekplanning.

De Commissie Concertplanning komt z.s.m. weer bij elkaar. Er staat nog geen datum vast.

P.3: Leider bij serenades.

Of Sander of Pieter nemen de leiding. Indien nodig regelen zij iemand anders. Van belang is dat er goed gecommuniceerd wordt naar het orkest.

P.3: Repertoire.

Er zijn inmiddels enkele nieuwe marsen. Deze worden momenteel geoefend.

P.4: Repetities.

Verzoek wordt gedaan om tijdens de repetitie de oefeningen beter over de repetitietijd te verdelen. Sommige stukken kosten veel energie en tijd, dan zijn die oefeningen zeker nodig. Dit vergt ook veel concentratie van de leden.

P.4: P.R.

Mieke vindt het lastig om artikeltjes in de diverse kranten geplaatst te krijgen. Door rechtstreeks te mailen naar een correspondent heb je meer kans, maar zekerheid dat iets geplaatst wordt krijg je bijna nooit.

Afspraak: Peter zal een aantal e-mail adressen van correspondenten doorsturen naar Mieke.

Verder zijn er geen opmerkingen over het verslag. Het wordt hierbij goedgekeurd.

3. THEMA : Toekomstvisie Harmonie Erica.

* Muzikale ambities.

-Wat betreft concerten is er momenteel een planning tot en met 2012. Deze planning zal uitgebreid moeten worden tot en met 2013. Dit is een taak van de Commissie Concertplanning. De Commissie komt z.s.m. na de jaarvergadering bij elkaar.

-Jos stelt voor om t.z.t. een themaconcert in te plannen. Bij de jaarvergadering kunnen we de leden oproepen om ideeën aan te leveren bij de Commissie Concertplanning.

– Ook een eventueel concours/muziekfestival zou in deze planning meegenomen moeten worden. In een eerdere vergadering is besloten om niet meer op concours te gaan. Dit laten we voorlopig zo. Indien er in de buurt een muziekfestival gehouden wordt, kunnen we nog bekijken of we hier aan deelnemen.

* Opleiding en muzikale vorming.

– De lesgeldsubsidie staat vast voor 2011. Voor het jaar 2012 zullen er op korte termijn nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Gezien de bezuinigingen die er aan zitten te komen, ziet het er voor de toekomst niet goed uit. Hoe een en ander zich gaat ontwikkelen is nog niet duidelijk.

Vraag: hoe zouden we het bespelen van houtinstrumenten kunnen stimuleren? Misschien bij het schoolmuziekproject hier meer op richten.

Afspraak: Pieter legt dit voor aan Theo van der Lee. Het schoolmuziekproject zal waarschijnlijk in april of mei gaan draaien.

Vraag: Moeten we leerlingen extra stimuleren om door te gaan voor een C-diploma?

De muziekleraar is hiervoor de eerst aangewezen persoon. Hij stimuleert al tijdens de lessen, zeker als hij hiervoor mogelijkheden ziet bij de leerling. Het C-diploma vergt moeilijkere stukken en veel oefentijd. Vanuit de vereniging is het zeker goed om leerlingen die het kunnen, te stimuleren hun C-diploma te halen.

Binnen het harmonieorkest zijn ongeveer 10 leden die een C-diploma op zak hebben. Enkelen hebben zelfs een D- of E-diploma.

* Sociale ambities.

Het lijkt ons goed om een evenementencommissie in het leven te roepen. Dit groepje (3 of 4 personen) kan 1 of 2 maal per jaar een activiteit organiseren.

Afspraak: voorleggen aan de leden tijdens de jaarvergadering van 25-03-2011.

* Communicatie en P.R.

Hier hebben we bij agendapunt 2 al bij stilgestaan.

* Organisatie van de vereniging.

Inmiddels zijn er binnen de vereniging diverse commissie actief. Een goede ontwikkeling. Van belang is dat er ook jongeren bij betrokken worden. Ook met het oog op een eventuele wisseling van de wacht, zodat zij ingewerkt kunnen worden.. Ook belangrijk is dat er voor alle activiteiten een draaiboek beschikbaar is.

Afspraak: Mieke wil voor de eerste activiteit (oud-ijzer-actie) hierover in overleg met Joop Gerrits en Maarten Willems.

4. Wat verder ter tafel komt.

– Website.

Onze website is momenteel goed gevuld met informatie en foto’s.

De enquête betreffende de muziekreis staat er ook al op. Is nog niet helemaal operationeel.

– Taakverdeling bestuur.

Dit punt zal op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering na de Jaarvergadering geplaatst worden (ma 18-04-2011).

– Vaandel.

De aanvraag voor subsidie ligt bij het PBCfonds. Tijdens de Jaarvergadering mededeling doen van de stand van zaken omtrent het vaandel.

– Club van 100.

Het voorstel is om op zoek te gaan naar sponsors die de komende jaren een jaarlijkse bijdrage leveren voor bijv. het 125-jarig jubileum. De vaste reserveringen blijven gewoon bestaan. Sponsors zouden bijv. extra vernoemd kunnen worden bij concerten en activiteiten. Ook op de website zouden hun namen vermeld kunnen worden. Een en ander zou op poten gezet moeten worden door een speciale sponsorcommissie. Evt. een contactpersoon vanuit het bestuur als lid van deze commissie.

Ook dit als mededeling doen tijdens de Jaarvergadering.

– Jaarvergadering 25-03-2011.

Mia wil het jaarverslag over 2010 op vrijdag 11 maart onder de leden verspreiden. Ook zullen dan de uitnodiging, de agenda en de notulen van de jaarvergadering van 2010 per mail verzonden worden.

Tijdens de Jaarvergadering zal er weer gestemd gaan worden:

– leden 15 jaar e.o. (Bjorn de Beer).

– senior leden (Ineke van der Lee, Theo van der Lee, Paul Rodermans, Gerwin Weijers).

– bestuursleden (Peter Leenders, Inge Willems, Pieter Koopman).

Jos zal voor de bestuursvergadering van 14-03-2011 proberen de financiële stukken in concept klaar te hebben. Daarna gaat hij aan de slag met de verzekering van de dirigent.

– Opbouw-/afbreekclub concerten.

We willen een speciale groep aanstellen die de zorg heeft voor het opbouwen en opruimen van de materialen bij concerten. Deels zullen we dit neerleggen bij de leden. Afspraak: Pieter stelt hiervoor een lijst op. Deels zullen we kijken of we een lijst kunnen samenstellen van extra mensen die benaderd kunnen worden. Afspraak: Mieke gaat hiervoor zorgen.

5. Rondvraag.

Jos:

– Op de agenda van het gezamenlijk overleg staat “penningmeesteroverleg”. Wat houdt dit in?

Antw.: Deels afstemmen van indienen jaarrekening, ook afstemmen van subsidies.

Tijdens gezamenlijk overleg op dinsdag 15-03-2011 duidelijkheid hierover krijgen.

Mia:

– Hoe is het met de “ziekenboeg”?

Jeu Prevoo is aan de beterende hand. Is weer voorzichtig aan het werk. Neemt nog niet deel aan de repetities. Wil t.z.t. starten met tenorsax.

Louis Meussen heeft onlangs een staaroperatie gehad. Heeft een repetitie moeten missen, maar het gaat goed met hem.

Joop Gerrits zal in de loop van mei weer present zijn bij de harmonie. Het gips is van zijn pols af, maar het heeft nog enige tijd nodig voordat hij de pols weer volledig kan gebruiken.

Pieter:

– stelt voor om met z’n allen te kijken naar een alternatief voor het “harpje” op het vaandel. Het voorstel van De Roeper valt wel erg duur uit.

– vraagt Mia of zij meegaat naar het overleg met enkele leden van het koor uit Grave. Is oké! Pieter zal een datum regelen. Mia zal nog een oud draaiboek naar Pieter doorsturen.

(Datum was 10-03, maar wordt donderdag 17-03. Mieke gaat samen met Pieter).

6. Sluiting.

De agenda is afgewerkt, alle punten zijn aan de orde geweest. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders inbreng.

Plaats een reactie