Verslag overleg Toekomstvisie Harmonie Erica 27-02-2012

Verslag overleg Toekomstvisie Harmonie Erica

d.d. maandag 27 februari 2012.

 

Aanwezig: Peter Leenders, Pieter Koopman, Mia Broekmans, Jos Doumen, Inge Willems.

Gast: Jos Heutmekers (dirigent).

Afwezig: Mieke Rijzewijk (ziek).

 

1. Opening en welkom.

Peter opent de vergadering met een bijzonder welkom aan Jos Heutmekers, die als dirigent bij deze vergadering aanwezig zal zijn. Jos Doumen komt iets later.

Peter licht kort het doel van deze bijeenkomst toe: 1 maal per jaar houden we een toekomstvisievergadering, waarin we de eerder gestelde doelen evalueren of bijstellen en nieuwe ideeën naar voren brengen.

 

2. Verslag 28 februari 2011.

We nemen het verslag tekstueel door. Bij agendapunt 3 (Thema) kunnen we alsnog teruggrijpen naar het verslag.

Er zijn geen opmerkingen over het verslag, zodat het vastgesteld kan worden.

 

3. THEMA : Toekomstvisie Harmonie Erica.

Peter deelt de resultaten van de Beleidsdag 2009 uit waarin de diverse ambities van de vereniging vermeld staan. Tijdens de Jaarvergadering van 2010 en 2011 is een en ander vastgesteld.

We gaan ook nu weer uit van de 5 genoemde ambities.

 

* Muzikale ambities.

Voor het aantrekken van leden bij de Harmonie zul je aan ledenwerving moeten doen. Hoe kun je een bepaald instrument onder de aandacht van kinderen brengen? Wat is het juiste moment dat je de leerling in een bepaalde richting van instrumentkeuze kan sturen, zonder daarbij het plezier in musiceren te vergeten?

Bij inschrijving ontvangen de nieuwe leden/leerlingen een introductie brief met richtlijnen vanuit de Harmonie. Voordat een leerling bij het leerlingenorkest aanschuift is er minimaal een jaar verstreken, en is de informatie uit de brief wellicht op de achtergrond geraakt. Deze informatie zou na verloop van tijd herhaald moeten worden. Dit zou bijv. kunnen tijdens een ouderavond, waarbij ouders (hernieuwde) uitleg krijgen over het reilen en zeilen van de muzieklessen en de vereniging. Zo kan er een betere binding ontstaan met de vereniging.

Ook de contacten met de muziekschool moeten goed onderhouden worden en blijven. Jos Heutmekers en Ineke van der Lee hebben hierover contact met elkaar.

Het schoolproject op de basisschool gebeurt i.s.m. de muziekschool. Ook tijdens de uitvoering van dit project worden kinderen gestimuleerd om een bepaald instrument te gaan bespelen. Ook dan kun je enigszins sturen. Mike van Haare wil ook wel met het schoolproject meedoen.

Afspraak: er moet een beter contact gelegd worden tussen leerlingen die muziekles hebben en hun ouders enerzijds en de harmonie als vereniging anderzijds.

 

Binnen het harmonieorkest is zeker versterking nodig van instrumenten, maar NIET van de trompetten. Liever zouden we hierin een verschuiving willen bewerkstelligen. Omdat we graag aanvulling bij de hoornsectie, is het misschien een optie om binnen de trompetsectie te vragen of er interesse is om door te schuiven. Je houdt hierdoor voldoende bezetting binnen de trompetsectie en je kunt de hoornsectie uitbreiden met goede muzikanten. Er wel rekening mee houdend dat het een traject van ruim een jaar is, voordat er volop meegespeeld kan worden. Verstandig is het om gedurende een langere periode muzieklessen te gaan volgen. De vereniging zou hierin financieel tegemoet kunnen komen (instrument + les).

Misschien zijn er momenteel trompetleerlingen die over zouden kunnen stappen naar hoorn. Hiervoor zal geïnformeerd moeten worden bij de muziekdocent.

Afspraak: Belangrijk om te weten is hoe een en ander in elkaar gestoken moet worden en wat het gaat kosten. Mike van Haare, Pieter Koopman en Jos Heutmekers zullen t.z.t. overleg hebben : wie zou er vanuit het harmonieorkest in aanmerking kunnen komen, zou deze persoon ook willen doorschuiven, wat zijn de mogelijkheden vanuit de leerlingen van de muziekschool (overleg met muziekdocent).

 

De klarinetsectie zou zeker uitbreiding kunnen gebruiken. Van belang is om te proberen de leerlingen in een beginstadium al te sturen om klarinet te gaan leren spelen. Daarnaast is het ook mogelijk om binnen de gemeenschap te kijken of er potentiele leden zijn: oud-leden die misschien weer bij de vereniging willen aansluiten, of nieuwe inwoners de gemeente.

Afspraak: zaken omtrent leerlingenbeleid moeten op papier gezet worden.

Afspraak: op alle p.r. zetten dat nieuwe leden van harte welkom zijn.

 

Een ander punt van belang is de communicatie tussen Heituters en Harmonie, en tussen Heituters en
Toeternietoe. Deze communicatie moet goed zijn.

De afspraken tussen Heituters en Harmonie staan duidelijk op papier. Een keer per jaar is er overleg.

Afspraak: de afspraken tussen Toeternietoe en Harmonie moeten nog op papier gezet worden.

Binnen het leerlingenorkest is duidelijk merkbaar dat Toeternietoe, zeker tijdens de voorbije Carnavalsperiode, voor de leden erg belangrijk is. Soms gaat dit ten koste van de repetitie van het leerlingenorkest. Er moet vaak ingegrepen worden, om een en ander weer muzikaal op de rails te krijgen. Dit geldt t.a.v. de houding/motivatie tijdens de repetitie, maar ook t.a.v. de techniek.

Afspraak: ook dit is een punt van aandacht tijdens overleg met muziekdocent. Waar wordt tijdens de les aandacht aan besteed? En wordt dit ook uitgevoerd tijdens de repetities?

De samenwerking werkt natuurlijk naar twee kanten: de Heituters zijn allen lid van Harmonie Erica en presenteren mede de vereniging naar buiten. De meeste leden van Toeternietoe zijn ook lid van Harmonie Erica en voor hen geldt hetzelfde, al is dit minder duidelijk.

 

* Opleiding en muzikale ambities.

Voor de muziekopleiding ontvangt de vereniging van de Gemeente nog steeds een subsidiebedrag.  Dit geldt ook voor het “Project basisschool”.

De werkgroep “Concertplanning” is onlangs opgegaan in de werkgroep “Muziekcommissie”. De Muziekcommissie is hierdoor in leden gegroeid, maar heeft ook meer taken gekregen in de organisatie van concerten en de uitvoering er van.

 

* Sociale ambities.

Zichtbaar naar buiten en zichtbaar ook in Molenhoek? à verplaatst van “Muzikale ambities” naar “Sociale ambities”.

Omdat onze leden zowel vanuit Mook als vanuit Molenhoek komen, willen we ons als vereniging in beide kernen regelmatig laten zien. Vooral optreden in Molenhoek heeft onze aandacht. Het probleem is, dat er weinig goede locaties voor handen zijn. Misschien is de aula in de nieuwe brede school van Molenhoek straks  een optie (najaar 2012?). Er is behoefte om in de 2 kernen concerten te doen, maar dan moet er iets goeds neergezet worden. Goede p.r. is hierin van groot belang. Voor de Muziekcommissie ligt hierin ook een taak. Zij kunnen hiervoor een planning maken, met bijv. een themaconcert.

 

De voorbereidingen voor een volgende muziekreis zijn in gang gezet. Twee maal per jaar wordt er een activiteit georganiseerd voor de leden.

 

De Harmonie moet zich ook laten zien binnen de gemeenschap van de gemeente. Dit doet zij door o.a. deelname aan Koninginnedag, Dodenherdenking, 1e Communies, Kermis en Sinterklaas. Voor huwelijksjubilea gebeurt dit op verzoek en alleen als het haalbaar is w.b. tijdstip en aantal muzikanten. We zullen er goed over na moeten denken of het echt effectief is om een serenade te verzorgen. Waar ligt de grens van het aantal muzikanten dat deelneemt? Maar ook moeten we kijken wat we terugkrijgen voor een serenade: plezier van de jubilaris of feestganger(s) en er wordt over het optreden gesproken door de diverse mensen.

 

De organisatie van de rondgangen moet veel beter. Dit geldt voor de Kermisrondgang, maar ook voor de rondgang voorafgaand aan de Donateursacties. Het blijft moeilijk om een goede vorm te bedenken. Een optie zou zijn om een langere rondgang te houden, met diverse tussenstops.

Goede afspraken en goede communicatie vooraf zijn zeker van groot belang. Zorg dat de leden weten wie het aanspreekpunt is.

Afspraak: omdat het in de maat lopen ook een punt van aandacht is, zal er op korte termijn een keer geoefend moeten worden.

 

* Communicatie en p.r.

De nieuwe p.r.-borden zijn nog steeds in de maak.

Afspraak: Jos Doumen zal nogmaals met Hans van Kesteren overleggen.

Bij het laatste Nieuwjaarsconcert is de p.r. heel goed verlopen: affiches, krant, t.v. Het vergt wel veel tijd en energie om iets goeds voor elkaar te krijgen. Als je eenmaal een ingang hebt, is het gemakkelijker opnieuw contact te krijgen.

Het nieuwe vaandel is gepresenteerd en de website wordt goed bijgehouden.

Binnenkort is er weer overleg met de Gemeente (subsidies) en met de overige muziekgezelschappen (Fanfare St. Caecilia, DrumShowband Mook).

 

* Organisatie vereniging.

De taken van de diverse bestuursleden staan op papier. Bij het aantreden van nieuwe bestuursleden, wordt er indien nodig geschoven met taken.

 

Binnen de vereniging bestaan diverse commissies, gevormd door leden.

De bedoeling is dat er een Sponsorcommissie in het leven geroepen wordt. Een en ander moet nog op papier gezet worden, en hiervoor worden mensen benaderd.

Ook zullen we moeten blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om extra geld in kas te krijgen (acties?). Eerder hebben we ook al eens gesproken over een “Club van 100” of “Vrienden van HE”. Dit is (nog) niet van de grond gekomen.

 

Het regelingenboek is in de maak. Hierin komen regels van de vereniging van belang voor de leden.

 

4. Wat verder ter tafel komt.

Er zijn geen punten ter bespreking meer.

 

5. Rondvraag.

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

 

6. Sluiting.

Peter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders inbreng, en wenst iedereen een goede  thuis reis toe.

Verslag overleg toekomstvisie Harmonie Erica

Verslag overleg Toekomstvisie Harmonie Erica

d.d. maandag 28 februari 2011.

Aanwezig: Peter Leenders, Jos Doumen, Pieter Koopman, Mieke Rijzewijk en Mia Broekmans.

Afwezig: Inge Willems.

1. Opening en welkom.

Peter heet allen van harte welkom. Er is een afmelding van Inge.

Peter kan melden dat Mike van Haare zich kandidaat wil stellen als bestuurslid. Hartstikke mooi! Peter vraagt hem of Mike, bij wijze van introductie, de eerstvolgende bestuursvergadering als toehoorder aanwezig wil zijn.

2. Verslag 8 februari 2010.

We nemen het verslag door a.d.h.v. de afspraken die vermeld staan.

P.2: Serenades.

Afspraak: Mieke maakt een opzetje van het “reglement” voor serenades voor op de website.

P.2: Aanwezigheid bij serenades.

De aanwezigheid van de leden bij serenades en repetities is zeer gewenst. Van groot belang is dat diegenen die niet aanwezig kunnen zijn zich tijdig afmelden. Mieke houdt hiervan een schema bij, en spreekt de leden er op aan indien nodig.

P.3: Website.

Is gereed. Komen regelmatig nieuwe dingen bij. Verbeterpunten zijn altijd welkom.

P.3: Muziekplanning.

De Commissie Concertplanning komt z.s.m. weer bij elkaar. Er staat nog geen datum vast.

P.3: Leider bij serenades.

Of Sander of Pieter nemen de leiding. Indien nodig regelen zij iemand anders. Van belang is dat er goed gecommuniceerd wordt naar het orkest.

P.3: Repertoire.

Er zijn inmiddels enkele nieuwe marsen. Deze worden momenteel geoefend.

P.4: Repetities.

Verzoek wordt gedaan om tijdens de repetitie de oefeningen beter over de repetitietijd te verdelen. Sommige stukken kosten veel energie en tijd, dan zijn die oefeningen zeker nodig. Dit vergt ook veel concentratie van de leden.

P.4: P.R.

Mieke vindt het lastig om artikeltjes in de diverse kranten geplaatst te krijgen. Door rechtstreeks te mailen naar een correspondent heb je meer kans, maar zekerheid dat iets geplaatst wordt krijg je bijna nooit.

Afspraak: Peter zal een aantal e-mail adressen van correspondenten doorsturen naar Mieke.

Verder zijn er geen opmerkingen over het verslag. Het wordt hierbij goedgekeurd.

3. THEMA : Toekomstvisie Harmonie Erica.

* Muzikale ambities.

-Wat betreft concerten is er momenteel een planning tot en met 2012. Deze planning zal uitgebreid moeten worden tot en met 2013. Dit is een taak van de Commissie Concertplanning. De Commissie komt z.s.m. na de jaarvergadering bij elkaar.

-Jos stelt voor om t.z.t. een themaconcert in te plannen. Bij de jaarvergadering kunnen we de leden oproepen om ideeën aan te leveren bij de Commissie Concertplanning.

– Ook een eventueel concours/muziekfestival zou in deze planning meegenomen moeten worden. In een eerdere vergadering is besloten om niet meer op concours te gaan. Dit laten we voorlopig zo. Indien er in de buurt een muziekfestival gehouden wordt, kunnen we nog bekijken of we hier aan deelnemen.

* Opleiding en muzikale vorming.

– De lesgeldsubsidie staat vast voor 2011. Voor het jaar 2012 zullen er op korte termijn nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Gezien de bezuinigingen die er aan zitten te komen, ziet het er voor de toekomst niet goed uit. Hoe een en ander zich gaat ontwikkelen is nog niet duidelijk.

Vraag: hoe zouden we het bespelen van houtinstrumenten kunnen stimuleren? Misschien bij het schoolmuziekproject hier meer op richten.

Afspraak: Pieter legt dit voor aan Theo van der Lee. Het schoolmuziekproject zal waarschijnlijk in april of mei gaan draaien.

Vraag: Moeten we leerlingen extra stimuleren om door te gaan voor een C-diploma?

De muziekleraar is hiervoor de eerst aangewezen persoon. Hij stimuleert al tijdens de lessen, zeker als hij hiervoor mogelijkheden ziet bij de leerling. Het C-diploma vergt moeilijkere stukken en veel oefentijd. Vanuit de vereniging is het zeker goed om leerlingen die het kunnen, te stimuleren hun C-diploma te halen.

Binnen het harmonieorkest zijn ongeveer 10 leden die een C-diploma op zak hebben. Enkelen hebben zelfs een D- of E-diploma.

* Sociale ambities.

Het lijkt ons goed om een evenementencommissie in het leven te roepen. Dit groepje (3 of 4 personen) kan 1 of 2 maal per jaar een activiteit organiseren.

Afspraak: voorleggen aan de leden tijdens de jaarvergadering van 25-03-2011.

* Communicatie en P.R.

Hier hebben we bij agendapunt 2 al bij stilgestaan.

* Organisatie van de vereniging.

Inmiddels zijn er binnen de vereniging diverse commissie actief. Een goede ontwikkeling. Van belang is dat er ook jongeren bij betrokken worden. Ook met het oog op een eventuele wisseling van de wacht, zodat zij ingewerkt kunnen worden.. Ook belangrijk is dat er voor alle activiteiten een draaiboek beschikbaar is.

Afspraak: Mieke wil voor de eerste activiteit (oud-ijzer-actie) hierover in overleg met Joop Gerrits en Maarten Willems.

4. Wat verder ter tafel komt.

– Website.

Onze website is momenteel goed gevuld met informatie en foto’s.

De enquête betreffende de muziekreis staat er ook al op. Is nog niet helemaal operationeel.

– Taakverdeling bestuur.

Dit punt zal op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering na de Jaarvergadering geplaatst worden (ma 18-04-2011).

– Vaandel.

De aanvraag voor subsidie ligt bij het PBCfonds. Tijdens de Jaarvergadering mededeling doen van de stand van zaken omtrent het vaandel.

– Club van 100.

Het voorstel is om op zoek te gaan naar sponsors die de komende jaren een jaarlijkse bijdrage leveren voor bijv. het 125-jarig jubileum. De vaste reserveringen blijven gewoon bestaan. Sponsors zouden bijv. extra vernoemd kunnen worden bij concerten en activiteiten. Ook op de website zouden hun namen vermeld kunnen worden. Een en ander zou op poten gezet moeten worden door een speciale sponsorcommissie. Evt. een contactpersoon vanuit het bestuur als lid van deze commissie.

Ook dit als mededeling doen tijdens de Jaarvergadering.

– Jaarvergadering 25-03-2011.

Mia wil het jaarverslag over 2010 op vrijdag 11 maart onder de leden verspreiden. Ook zullen dan de uitnodiging, de agenda en de notulen van de jaarvergadering van 2010 per mail verzonden worden.

Tijdens de Jaarvergadering zal er weer gestemd gaan worden:

– leden 15 jaar e.o. (Bjorn de Beer).

– senior leden (Ineke van der Lee, Theo van der Lee, Paul Rodermans, Gerwin Weijers).

– bestuursleden (Peter Leenders, Inge Willems, Pieter Koopman).

Jos zal voor de bestuursvergadering van 14-03-2011 proberen de financiële stukken in concept klaar te hebben. Daarna gaat hij aan de slag met de verzekering van de dirigent.

– Opbouw-/afbreekclub concerten.

We willen een speciale groep aanstellen die de zorg heeft voor het opbouwen en opruimen van de materialen bij concerten. Deels zullen we dit neerleggen bij de leden. Afspraak: Pieter stelt hiervoor een lijst op. Deels zullen we kijken of we een lijst kunnen samenstellen van extra mensen die benaderd kunnen worden. Afspraak: Mieke gaat hiervoor zorgen.

5. Rondvraag.

Jos:

– Op de agenda van het gezamenlijk overleg staat “penningmeesteroverleg”. Wat houdt dit in?

Antw.: Deels afstemmen van indienen jaarrekening, ook afstemmen van subsidies.

Tijdens gezamenlijk overleg op dinsdag 15-03-2011 duidelijkheid hierover krijgen.

Mia:

– Hoe is het met de “ziekenboeg”?

Jeu Prevoo is aan de beterende hand. Is weer voorzichtig aan het werk. Neemt nog niet deel aan de repetities. Wil t.z.t. starten met tenorsax.

Louis Meussen heeft onlangs een staaroperatie gehad. Heeft een repetitie moeten missen, maar het gaat goed met hem.

Joop Gerrits zal in de loop van mei weer present zijn bij de harmonie. Het gips is van zijn pols af, maar het heeft nog enige tijd nodig voordat hij de pols weer volledig kan gebruiken.

Pieter:

– stelt voor om met z’n allen te kijken naar een alternatief voor het “harpje” op het vaandel. Het voorstel van De Roeper valt wel erg duur uit.

– vraagt Mia of zij meegaat naar het overleg met enkele leden van het koor uit Grave. Is oké! Pieter zal een datum regelen. Mia zal nog een oud draaiboek naar Pieter doorsturen.

(Datum was 10-03, maar wordt donderdag 17-03. Mieke gaat samen met Pieter).

6. Sluiting.

De agenda is afgewerkt, alle punten zijn aan de orde geweest. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders inbreng.