Kapelletje in de Mortel

Jaarlijks op de laatste zaterdag in Mei begeleidt Harmonie Erica de  traditionele jaarlijkse mis bij het kapelletje van Onze Lieve Vrouw van de Dwaallichtjes, gelegen in de Mortel in Mook.

Foto’s en meer gegevens over het kapelletje zijn te vinden op http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl

Hieronder volgt een beschrijving van Eric Venbrux zoals die is te vinden op de website van het Meertens Instituut:

Mook gemeente Mook en Middelaar L

Locatie:            Kapel onder parochie St. Antonius Abt

Bisdom:            Roermond

Cultusobject:    O.L. Vrouw van de Dwaallichtjes

Datum:             Laatste zaterdag(avond) van mei

Periode:           Na 1574 – heden

Adres:              De Hove 1, 6585 AN Mook

De geschiedenis van kapelletje van O.L. Vrouw van de Dwaallichtjes is in nevelen gehuld, al wordt het ontstaan van het kapelletje plaatselijk in verband gebracht met de zielen, in de vorm van dwaallichtjes, van op 17 april 1574 bij de slag op de Mookerhei in het moeras gedreven en om het leven gekomen soldaten.

Topografie

– Het kapelletje van O.L. Vrouw van de Dwaallichtjes staat in de Mortel (thans een woonwijk) aan de voet van de Mookerhei te Mook. Sinds mensenheugenis omringd door drie bomen, bevindt het kapelletje zich in de punt van een brinkachtig pleintje. Het is opgetrokken uit baksteen, wit beschilderd met zwarte pui. Een boerderijtje, nog te zien op een foto van omstreeks 1920, flankeerde in het verleden de achterkant van het kapelletje: Het was destijds de woning van Hendrik Klaassen (plaatselijk bekend als ‘Hutsen Hen’ of ‘Hen uut de hut’). Het kapelletje raakte zwaar beschadigd in de Tweede Wereldoorlog. De buurtbewoners herstelden het samen met beeldhouwer Peter Roovers (1902-1993), die toen in Mook woonde. In de jaren tachtig van de 20e eeuw heeft de gemeente Mook en Middelaar een koperen dakbedekking op het kapelletje laten aanbrengen en smeedwerk voor de toogvormige openingen aan de voorzijde en de zijkanten.

Cultusobject

-Het houten Mariabeeld werd ook door Peter Roovers gemaakt. Hij zorgde later ook nog eens voor een opknapbeurt.

Verering

– Tot in 1995 hield de parochie St. Antonius Abt te Mook jaarlijks op de laatste zaterdag van mei ‘s avonds een bidtocht naar het kapelletje, in aansluiting op een mis in de kerk. Vanwege de sterk afgenomen belangstelling is de bidtocht komen te vervallen en blijft de verering beperkt tot een viering, aldus de pastoor A. van Dijk.

Over de ouderdom en geschiedenis van het kapelletje, alsmede de betekenis ervan in het religieuze leven, ontbreken de gegevens. In 1970 gepubliceerde de toenmalige pastoor Th. Thijssen, het verhaal dat de oprichting van het kapelletje verband zou houden met de vrees voor de geesten van de massaal in de drassige omgeving omgekomen soldaten van de Slag op de Mookerheide (17 april 1574): ‘in de moerassen van het Mookse en Middelaarse broek waren sinds de veldslag op iedere donkere herfst- en winteravond kleine blauwe vlammetjes te zien: de zielen der verslagenen, zo meende men, die geen rust konden vinden. Sinds dit kapelletje in de Mortel, aan de rand van de heuvels, werd gebouwd, bleef het rustig in het broek, dankzij Onze Lieve Vrouw van de Dwaallichtjes’. De zompige moerasgronden, die de ouderen in Mook nog gekend hebben, zijn verdwenen, maar het staat vast dat de Mookerheide en omgeving een onherbergzaam gebied geweest moet zijn. De verwensing ‘loop naar de Mokerhei!’ herinnert hier nog aan. Zo is de stelling geponeerd dat het kapelletje aan de rand van een gevaarlijk moeras diende als een oriëntatiepunt: afgeleid door spontaan ontbrandend moerasgas zouden mensen er verdwaald zijn. Een andere sage, die een verklaring voor de dwaallichtjes poogt te bieden, zegt dat het de lichten waren van bewoners van het verder- en hogerop gelegen buurtschap De Bisselt (ontstaan in het laatste kwart van de 18e eeuw) wanneer dezen zich in het donker buitenshuis begaven of elkander bezoek brachten.

Bronnen

B C.J.M. Van der Veken, ‘Kapellen in Limburg en Noord-Brabant’, in: Het Gildeboek gewijd aan kerkelijke kunst en oudheidkunde 32 (1950) p. 43; Th. Thijssen, ‘Enkele wetenswaardigheden uit de geschiedenis van Mook’, in: Tussen Maas en Mookerheide, 37-43. Mook: Stichting Gemeenschapshuis Mook, 1970; H. van Aalst-Venema, J. van de Mond en A. Smijers, ‘Verhalen van een ver verleden: Toon Klaassen en Janna, kasteelbewoners aan de Mortel’, Rond de Grenssteen, 1990, nr. 16, 16-24.

C PJMI BiN-doss. Mook; VKVL 64A (1993).

Eric Venbrux

Contact

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter:

Peter Leenders
Rijksweg 145
6585AD Mook
Telefoon: 024 696 1662
Mobiel: 06 4996 0317
E-mai:

 

Serenades

Harmonie Erica brengt in bijzondere situaties een muzikale serenade. Dit kan natuurlijk alleen als er voldoende spelende leden beschikbaar zijn. We hanteren daarom de volgende regels:

 • Een serenade kan alleen voor een 50-jarige bruiloft of een vergelijkbare bijzondere gebeurtenis.
 • Serenades kunnen alleen op vrijdag- of zaterdagavond na 19 uur, of op zon- en feestdagen.
 • Serenades dienen minimaal zes weken van tevoren aangevraagd te worden. 
 • Omdat we afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de muzikanten kunnen helaas niet alle aanvragen die aan bovenstaande regels voldoen gehonoreerd worden.

 

Financieel

Bankrekening: NL24RABO0131630563 t.n.v. Harmonie Erica Mook

 

Vragen of opmerkingen over of informatie voor op deze site?

Neem dan contact op met Theo van der Lee, tel. 06 12 97 46 32, of mail naar

 

Technisch contact

Colofon

Over deze site: www.harmonie-erica.nl

De internetsite van Harmonie Erica is een product van de internetredactie. De pagina’s worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en beheerd. Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, laat het weten aan de webmaster. Aan inhoud op deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van Harmonie Erica is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Harmonie Erica aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van de Harmonie Erica bevinden zich links naar externe websites. Harmonie Erica is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar de website van Harmonie Erica

Linken naar pagina’s van Harmonie Erica is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Harmonie Erica toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is: http://www.harmonie-erica.nl, met als officiële beschrijving Harmonie Erica.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Harmonie Erica rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Harmonie Erica

Over Harmonie Erica

De vereniging

Al sinds 1895 wordt er in Mook muziek gemaakt door Harmonie Erica. In het begin als fanfare, later als harmonie. Dit houdt in dat tegenwoordig ook houtinstrumenten zoals dwarsfluit, klarinet en hobo een belangrijke plaats innemen binnen het orkest. Als voorbereiding op het spelen in het harmonieorkest, is er het leerlingenorkest. Door samen te musiceren leer je het meest en het is nog gezellig ook! Beide orkesten staan onder leiding van gekwalificeerde dirigenten.

Optredens en activiteiten

Harmonie Erica zorgt door het jaar heen binnen Mook en Molenhoek bij diverse gelegenheden voor de muzikale omlijsting, o.a. op Koninginnedag, bij gelegenheid van de 1e Communie, tijdens de dodenherdenking, bij de intocht van Sinterklaas en op verzoek bij 50-jarige bruiloften. Een aantal keren per jaar verzorgen we concerten, op diverse locaties binnen de gemeente. De vereniging organiseert een aantal acties verspreid over het jaar: oud-ijzer-actie, donateursacties, verkoop anjerloten en de rommelmarkt. Behalve dat deze acties goed zijn voor de clubkas, verhogen ze ook het teamgevoel en de gezelligheid.

Het orkest

Het harmonieorkest bestaat momenteel uit circa 55 spelende leden. Binnen het harmonieorkest streven we naar een evenwichtige bezetting van instrumenten. Daarom werken we met een muzikaal plan, waarin we bekijken aan welke instrumenten het orkest behoefte heeft en welke instrumenten er voorradig zijn.

Naast het harmonieorkest heeft Harmonie Erica een leerlingenorkest waarin muzikanten van alle leeftijden leren om samen te spelen. Het zelf bespelen van een instrument wordt geleerd in muzieklessen aan een muziekschool.

Repetities

Wij repeteren in de grote zaal van het “Gemeenschapshuis Mook”, Groesbeekseweg 3, Mook.

Leerlingenorkest:  vrijdagavond: 19.00 uur – 19.45 uur.

Harmonieorkest:    vrijdagavond: 20.00 uur – 22.00 uur.

Kom op vrijdagavond eens kijken en luisteren naar een repetitie van het leerlingenorkest en/of het harmonieorkest.

Informatie

Stuur een email naar

Informatie kan ook via de voorzitter: Peter Leenders tel.: 024-696 1662.

Lid worden

Leerlingen die een instrument willen gaan bespelen, kunnen in overleg besluiten welk instrument voor hen het meest geschikt is en wat binnen het orkest het beste past. Indien je besluit als lid van Harmonie Erica muziekles te willen volgen, krijg je via de vereniging van de gemeente Mook en Middelaar een subsidie op de leskosten. Voorwaarden zijn:

 • de leerling is 8 jaar of ouder;
 • de les heeft tot doel een erkend HAFA-diploma (A, B of C) te behalen (voor diploma D kan een individuele regeling getroffen worden);
 • de leerling vertoont voldoende inzet;
 • een leerling krijgt hoogstens 8 jaar subsidie om HAFA-diploma C te halen.

In overleg met de muziekleraar en de dirigent van het leerlingenorkest kun je instromen bij het leerlingenorkest. De bedoeling is dat leerlingen die beginnen in het leerlingenorkest ongeveer het niveau van het A-examen hebben. Na het behalen van het B-diploma kan een leerling doorstromen naar het harmonieorkest.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een muziekopleiding:

 • Muziekschool Excellent uit Milsbeek. Deze muziekschool geeft momenteel aan het grootste deel van onze leerlingen les. Lessen voor onze leerlingen zijn meestal in het gemeenschapshuis in Mook. Contact via Ineke van der Lee of Harmonie Erica. Muziekschool Excellent voorziet lessen in: Blokfluit, dwarsfluit, klarinet, saxofoon, fagot, trompet, trombone, bariton en bas.
 • Muziekschool De Lindenberg in Nijmegen.
 • Hilde Desmet uit Molenhoek geeft les in blokfluit en dwarsfluit. www.hildedesmet.nl
 • Mariëtte Thijssen uit molenhoek geeft les in hobo, altsaxofoon en AlgemeneMuzikaleVorming-lessen op blokfluit of keyboard. www.mtmuziekatelier.nl
 • Niek Heijsterman geeft les in Slagwerk. www.niekheijsterman.nl

 

Nieuwe leden, zowel jeugdleden als volwassenen, zijn van harte welkom!

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Klik hier voor de subsidieregeling

Klik hier voor het aanvraagformulier voor lesgeldcompensatie

Voor alle correspondentie over zaken die hierboven genoemd zijn kun je gebruik maken van